Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy

Autor: B. Šimák <simak(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Řešené projekty, Vydáno dne: 04. 06. 2004

Projekt řešený za podpory Grantové agentury České republiky v letech 2003 až 2005 pod číslem GA102/03/0434
Řešitel: Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. - ČVUT v Praze, FEL


Cíle projektu

V projektu budou zhodnoceny a dále rozvinuty některé poznatky z projektu „Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médií v přístupových sítích“ řešený v letech 2000 až 2001. Rozšiřuje zaměření výzkumného týmu o rádiové systémy, které budou zahrnuty do optimalizace struktur přístupových sítí vedle optického a metalického přenosového prostředí. Bude zkoumána vzájemná interakce, spolupráce, doplňování ve funkci a pokrytí i negativní faktory při vzájemném ovlivňování systémů. Východiskem bude současný technický a ekonomický stav v České republice s ohledem na liberalizovaný telekomunikační trh i stav v ostatních evropských zemích. zemích i s ohledem na krizi v oblasti telekomunikací a IT.

Předpokládané výsledky a jejich využití

Budou analyzovány potenciální konflikty při kombinaci přenosových prostředků a kritické případy budou blíže zkoumány. Vzniknou modely pro posouzení a optimalizaci z hlediska efektivního vyžití přenosových prostředí, jakožto omezených zdrojů. Na základě toho vznikne soubor doporučení k eliminaci negativních vlivů pro efektivní řešení přístupových sítí v kontextu EMC. Hlavní pozornost bude věnována metalickým vedením, u kterých se předpokládá během řešení získání nejvíce nových poznatků, které budou využitelné při praktickém nasazování systémů v sítích.

Výsledky budou zahrnuty do návrhu efektivních koncepcí přístupových sítí pro poskytování multimediálních služeb a vzdělávání na dálku v podmínkách České republiky se zohledněním liberalizovaného telekomunikačního prostředí.

Postup řešení

V prvním roce řešení se tým zaměřil zejména na přípravu měřicího pracoviště, studium a přípravu metodiky pro měření a analýzu potenciální konflikty při kombinaci přenosových prostředků a v přístupové síti:

- Sledování vývoje v oblasti metalických přístupových sítí, zejména standardizace ADSL, SHDSL, VDSL, Giga-bit Ethernet a Home PNA, zmapování stavu sítí CATV.
- Analýza použitelnosti přenosu širokopásmových sdělovacích signálů po silových rozvodech (PLC).
- Zmapování současného rozšíření radiových prostředků a využití kmitočtového spektra s ohledem na aplikace v přístupových sítích, nové přístupy k modulaci a detekci signálu (vektorové modulace, modulace s chaotickými signály).
- Vytvoření měřicího pracoviště pro symetrické i nesymetrické obvody v rozsahu kmitočtů do 600 MHz, včetně přizpůsobovacích sond.
- Vytvoření pracoviště pro ověřování odolnosti proti rušení pro symetrické i nesymetrické obvody včetně injekčních sond, zpracování metodiky měření (ověření na koncových zařízeních ADSL, SHDSL, VDSL).
- Vytvoření vhodných modelů pro běžně používaná přenosová média v ČR a simulace vzájemné interakce systémů za různých podmínek (místní úložné kabely různých průměrů jádra, vnitřní kabely různých konstrukcí).
- Analýza uspořádání přípojek a vliv na informační propustnost včetně odboček (analytické odvození a experimentální odvození vlivu odboček na VDSL).
- Analýza potenciálních konfliktů při kombinaci přenosových prostředků a vytipování konkrétních případů pro další zkoumání (CATV-VDSL, VDSL- Home PNA, VDSL-Ethernet, CATV-Ethernet).
- Analýza koncepce navázání přístupové sítě na různé poskytovatele telekomunikačních služeb a poskytovatele obsahu, technologie sítí (zpřístupnění místního vedení, vliv technologií ATM, TCP/IP na poskytované služby, koncentrace provozu).