Problematika útlumu nesymetrie

Autor: T. Zeman <zeman(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Parametry, Vydáno dne: 29. 07. 2004

Vlastností symetrického páru je vysoká odolnost proti rušení způsobeného vnějším elektromagnetickým prostředím. Reálné páry nejsou ideálně symetrické, a proto je třeba zkoumat jejich vlastnosti a zejména závislost nesymetrie na kmitočtu tak, aby se daly učinit závěry s ohledem na různý charakter rušení.

Ideální symetrický systém nebo obvod má dvě elektricky zcela shodné větve nebo vodiče, přičemž oba dva (obě dvě) jsou elektricky symetrické vzhledem ke společnému referenčnímu bodu, kterým bývá obvykle zem. Napětí v odpovídajících si místech na těchto dvou větvích resp. vodičích, měřená vzhledem k zemi, jsou shodná ve velikosti, ale opačná ve fázi. Tento potenciální rozdíl mezi individuálním vodičem a zemí se nazývá podélné napětí uL, (longitudinal voltage), souhlasné (součtové) napětí (common mode voltage), nebo napětí v nesymetrické části obvodu.

Potenciální rozdíl mezi dvěma vodiči se nazývá příčné napětí uT (transverse mode voltage), rozdílové napětí (differential voltage), nebo napětí v symetrické části obvodu a představuje skutečný signál použitý v systému. V ideálním symetrickém systému jsou tato dvě napětí, tj. podélné a příčné, navzájem nezávislá. Na obr. 1 je objasnění těchto klíčových pojmů.

lcl 1
Obr. 1 Podélné a příčné napětí v symetrickém vedení

Ideální symetrický obvod neprodukuje žádné rušení a zároveň není citlivý na elektromagnetické vyzařování z jiných zdrojů. Odolnosti proti rušení je přitom dosaženo bez použití nákladných stínění či složitých zemnění. Z těchto důvodů jsou symetrické obvody ideální pro vysokorychlostní datové aplikace, které pracují v kmitočtovém rozsahu v oblasti megahertzů.

Kabel tvořený jedním nebo několika nestíněnými symetrickými páry představuje nejběžnější případ takového média, které může být úspěšně použito pro vysokorychlostní přenos dat.

Při reálném použití symetrických obvodů nemusí být zmíněné dva vodiče elektricky zcela symetrické vůči zemi. To je obvykle důsledek nestejných impedancí (jak podélné, tak i příčné) v identických místech obvodu a neideálního zdroje signálu v daném systému. V takovémto neideálním systému dochází ke vzájemnému ovlivňování podélných a příčných složek signálů. Tato vzájemná vazba, pokud není minimalizována, může ovlivnit užitečný (tj. příčný, rozdílový) signál a v důsledku přispět k těsnější vazbě impulsních i jiných rušení, a tím přispět ke zvýšení chybovosti datových přenosů.

Doporučení ITU-T definuje nesymetrie pojmem Longitudinal Conversion Loss (LCL). Měřicí obvod podle obr. 2 je určen pro měření LCL.

lcl 2
Obr. 2 Obvod pro měření LCL podle doporučení ITU-T O.9

V české terminologii se pro vyjádření podélného vyvážení používá rovněž termínu útlum nesymetrie. Podélné vyvážení je měřítkem kvality symetrického obvodu a je definováno jako poměr rušicího podélného napětí uL k následnému příčnému napětí uT. Pro vyjádření v decibelech potom platí:

lcl 3
[dB]

kde UL a UT jsou efektivní hodnoty napětí uL a uT při stejné frekvenci. Podélné vyvážení musí být specifikováno v celém kmitočtovém pásmu, které vyšetřujeme. Čím vyšší je hodnota podélného vyvážení, tím více se obvod blíží stavu ideálního vyvážení.

Model pro útlum nesymetrie

Model vychází z nerovnováh uvnitř kabelu se symetrickými páry. Pro dva vodiče tvořící pár umístěné nedaleko od sebe, existují kapacitní a induktivní vazby mezi vodiči a také mezi každým vodičem a zemí. Vycházíme z předpokladu, že celková nesymetrie je součtem nesymetrií náležících kapacitní a induktivní nerovnováze mezi vodiči a zemí.

Odvozením a zjednodušení lze dospět k následujícímu vztahu pro útlum nesymetrie:

lcl 4

Model bude na základě toho reprezentován v logaritmických souřadnicích přímkou, se směrnicí – 10 dB na dekádu. Odvozený model byl experimentálně ověřen. Typický naměřený průběh s proloženou přímkou ukazuje obr. 3.

lcl 5
Obr. 3 Typický kmitočtový průběh útlumu nesymetrie.

Literatura

[1] Rauschmayer, D. J. ADSL/VDSL Principles: A Practical and Precise Study of Asymmetric Digital Subscriber Lines and Very High Speed Digital Subscriber Lines. Indianopolis, USA: Macmillan Technical Publishing, 1999. ISBN 1-57870-015-9.
[2] Hypš, P. Rozbor chování symetrických telekomunikačních vedení s ohledem na jejich nevyvážení při přenosu dat vyššími přenosovými rychlostmi pro potřeby systémové EMC analýzy a prognostiky. Disertační práce. ČVUT Praha, 1996.
[3] Zeman, T. Impulsní rušení v systémech xDSL. Disertační práce. ČVUT Praha, 2001.