Rozbočovače pro přípojky ADSL

Autor: T. Prokop <prokot1(at)fel.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: ADSL/ADSL2+, Vydáno dne: 11. 01. 2006

Článek informuje o problematice rozbočovačů pro přípojky ADSL. Jsou zde rozebrány požadavky, jejichž dodržení je pro rozbočovač zásadní. Dále seznamuje čtenáře s možnou strukturou navrženého rozbočovače a jeho vlastnostmi.


Splitters for ADSL lines
Abstract
This paper informs about problems considering splitters for ADSL lines. Here are introduced requirements for splitter, which has to be met. Next reader familiarizes with possible structure of proposed splitter and its features.


S technologií ADSL se mohou čtenáři blíže seznámit v článcích jako je ADSL 1,2,3 část, či Varianty ADSL přípojky. Postupem návrhu rozbočovačů se zabývá článek Návrh rozbočovačů pro přípojky ADSL a VDSL, takže se v tomto textu soustředíme pouze na samotné rozbočovače pro přípojky ADSL. Struktura a funkce rozbočovačů pro přípojky ADSL je totožná s rozbočovači pro přípojky VDSL, protože využívají stejnou koncepci koexistence existující analogové telefonní přípojky (příp. základní přípojky ISDN) s instalovanou vysokorychlostní technologií. Proto se budeme věnovat pouze specifickým problémům.

Varianty ADSL rozbočovačů

Nejdůležitější dělení ADSL rozbočovačů je podle typu koexistující služby. Oproti technologii VDSL je u ADSL umožněno použití tzv. univerzálních rozbočovačů, takže existují tyto tři typy:

Z hlediska způsobu zpracování signálu se rozbočovače dělí na:

Z hlediska zpracování stejnosměrné složky lze rozbočovače rozdělit na:

Dalším hlediskem je také umístění horní propusti:

Požadavky kladené na dolní propust rozbočovače

Pro větší přehlednost je zvolen oddělený popis parametrů pro jednotlivé části rozbočovače ( dolní propust pro telefonní / ISDN port a horní propust pro ADSL port). Zde bude uveden výběr nejdůležitějších požadavků, kterým by měly rozbočovače vyhovovat. Kompletní požadavky uvádí doporučení ETSI [1,2,3].

Přehled nejdůležitějších parametrů je uveden v tabulce 1. Pro úplnost jsou u jednotlivých typů rozbočovačů doplněny informace, které nebylo možno zaznamenat přehledně do tabulky.

adsl_tab1

Tab. 1. Přehled základních požadavků

ADSL/POTS rozbočovače

Pro pasivní rozbočovače a pro pasivní rozbočovače s proudovo/napěťovou ochranou postačuje měřit vložný útlum v jednom směru (LINE-POTS port nebo POTS-LINE port). Rozdíly ve vložném útlumu v obou směrech mohou být způsobeny různým impedančním přizpůsobením, to je ovšem patrné z průběhu útlumu odrazu. Pro aktivní rozbočovače je nezbytné měřit oba směry. Varianty A a B ADSL/POTS rozbočovačů se od sebe liší v hodnotách útlumu odrazu, kde uvažujeme stav vyvěšeno. Útlum odrazu se měří na LINE i TELE portu. Pro variantu B rozbočovače jsou na obr. 3. zobrazeny toleranční meze v podobě masky. Za vyhovující se považují hodnoty nad mezní čarou.

adsl_obr3

Obr. 3. Šablona minimálního útlumu odrazu pro variantu B

Rušivé signály z telefonních obvodů (vyzvánění AC generátory na 25-60 Hz, vyzváněcí relé, pulzní volba, indikace stavu vyvěšeno/zavěšeno, atd.) by neměly projít na ADSL port, protože by ovlivňovaly činnost modemu (vznik chyb, rozpad spojení). Potlačení v ADSL pásmu je téměř identické na ADSL i LINE portu, měří se proto jen na ADSL portu (ve stavu zavěšeno).

ADSL/ISDN rozbočovače

Pro pasivní rozbočovače postačuje měřit vložný útlum pouze v jednom směru (z LINE do ISDN), aktivní rozbočovače je nutné měřit v obou směrech. Útlum odrazu rozbočovače se měří pouze na TELE portu.

Univerzální rozbočovače

Požadavky na vložný útlum jsou pro POTS pásmo shodné jako u ADSL/POTS rozbočovačů. Útlum odrazu v POTS pásmu je znázorněn pomocí masky, která je uvedena na obr. 4.

adsl_obr4

Obr. 4. Maska minimálního útlumu odrazu pro POTS pásmo

Požadavky kladené na horní propust rozbočovače

ADSL/POTS rozbočovače

Horní propust POTS rozbočovače může být implementována v ADSL modemu nebo jako součást jednotky rozbočovače. Důvody pro zahrnutí horní propusti do jednotky rozbočovače na straně poskytovatele:

V případě filtru na straně účastníka je úloha horní propusti méně důležitá. Obstarává stejnosměrné oddělení mezi POTS a ADSL (umožňuje nepřerušení provozu POTS přípojky v případě zkratu ADSL portu rozbočovače).

Horní propust se dělí dle následujícího uspořádání:

Hodnoty vložného útlumu pro varianty rozbočovače A a B jsou v tabulce 2.

adsl_tab2

Tab. 2. Vložný útlum mezi LINE a ADSL portem pro ADSL/POTS rozbočovače

ADSL/ISDN a unverzální rozbočovače

Horní propust rozbočovače se realizuje jako filtr prvního řádu, tvořený dvěma oddělovacími kondenzátory. Požadavek vložného útlumu se zde definuje jak pro ADSL/ISDN, tak pro univerzální rozbočovače.

adsl_tab3

Tab. 3. Vložný útlum mezi LINE a ADSL portem pro ADSL/ISDN a univerzální rozbočovače

Příklad navrženého ADSL rozbočovače

Jako příklad je zde uveden navržený univerzální rozbočovač. Postup návrhu rozbočovačů popisuje článek Návrh rozbočovačů pro přípojky ADSL a VDSL. Návrh univerzálního rozbočovače spočívá v návrhu dolní propusti, na ADSL port se připojuje modem pouze přes dva oddělovací kondenzátory o hodnotě 27 nF. Funkce horní propusti je implementována v modemu. Rozbočovač byl navržen pro následující hodnoty:

adsl_obr5

Obr. 5. Struktura dolní propusti rozbočovače

Protože rozbočovač má být symetrický vůči zemi provedeme symetrizaci navrhované struktury. Jelikož jsou induktory v horní i dolní větvi identické, často je implementujeme pomocí transformátorů.

adsl_obr6

Obr. 6. Výsledná symetrizovaná struktura rozbočovače

Vlastnosti navrženého rozbočovače

Testy jednotlivých parametrů jsou provedeny pro činitel jakosti induktorů Q=30, aby byl zohledněn vliv reálných součástek. Ztráty v induktorech byly zohledněny přídavnými rezistory zapojenými v sérii s induktory. Pro vyšší hodnoty činitele jakosti (menší ztráty) útlum v propustném pásmu klesá. Výsledky simulací některých parametrů pro ISDN pásmo jsou zobrazeny v následujících tabulkách. Hodnoty vložného útlumu a útlumu odrazu provedených simulací vyhovují odpovídajícím hodnotám v doporučení.

adsl_tab4

Tab. 4. Vložný útlum v propustném pásmu ISDN

adsl_tab5

Tab. 5. Útlum odrazu v pásmu ISDN

adsl_tab6

Tab. 6. Hodnoty útlumu v nepropustném pásmu

Závěr

Článek poskytuje ucelený přehled o problematice rozbočovačů pro přípojky ADSL, zejména z hlediska vlastností a požadavků, které jsou na ně kladeny. Spolu s doplňujícím článkem o návrhu rozbočovačů by měl poskytnout dostačující informace k provedení samotného návrhu ADSL rozbočovače, či provedení kontroly ve smyslu porovnání výsledků simulací a měření základních parametrů.

Tento příspěvek vznikl za podpory GAČR v rámci projektu 102/03/0434 „Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy“.

Literatura

[1] ETSI TS 101 952-1-1 V 1.1.1. Specification of the low pass part of ADSL/POTS splitters. (5/2002)
[2] ETSI TS 101 952-1-2 V1.1.1. Specification of the high pass part of ADSL/POTS splitters. (5/2002)
[3] ETSI TS 101 952-1-3 V1.1.1. Specification of ADSL/ISDN splitters. (5/2002)
[4] ETSI TS 101 952-1-4 V1.1.1. Specification of ADSL over "ISDN or POTS" universal splitters. (11/2002)
[5] Ryšavý M.: Návrh a měření rozbočovačů pro ADSL. Praha, 2005. Diplomová práce na Katedře telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 2005.