Měřicí přípravek pro připojení sběrnice ST-BUS

Autor: M. Havlan <havlan(at)feld.cvut.cz>, Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Měření, Vydáno dne: 26. 11. 2008

Článek popisuje funkční vzorek měřicího přípravku, který umožňuje přímé připojení signálů sběrnice ST-BUS k měřicímu přístroji PCM-4 W&G.


Convertor for ST-BUS - Abstract

The convertor for device PCM-4 from Wandel & Goltermann and measurement on ST-BUS is presented.


Měřicí přípravek HPCM-4 navržený a vyvinutý na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze slouží pro vývojová měření účastnických jednotek, které mají analogové účastnické rozhraní a digitální rozhraní využívající sběrnici ST-BUS. Sběrnice ST-BUS (Serial Telecom Bus) je výrobci často využívaná sběrnice pro propojování digitálních telekomunikačních obvodů. Měření se provádí pomocí měřicího přístroje PCM-4, což je v praxi značně rozšířený přístroj firmy Wandel & Goltermann pro měření parametrů kanálů PCM multiplexních zařízení PDH 1. řádu.

Přípravek slouží k úpravě až čtyř signálů ST-BUS do tvaru, který je měřicí přístroj PCM-4 schopen zpracovat. Blokové schéma přípravku HPCM-4 je uvedeno na obr. 1, fotografie realizovaného funkčního vzorku je na obr. 2.

stbus1

Obr. 1 Blokové schéma přípravku HPCM-4

Hlavním blokem přípravku je řídicí obvod CPLD, který vytváří rámcový signál, ovládá přepojování jednotlivých toků na základě signálu z obvodu výběru signálu a indikuje správnost výběru signálu.

Konektor K1 přivádí na desku signály sběrnice ST-BUS, tzn. čtyři obousměrné datové toky ST-BUS o rychlosti 2048 kbit/s (signály STO1 – STO4, STI1 – STI4), signál rámce F0 a hodiny C2 (2,048 MHz) a C4 (4,096 MHz). Všechny čtyři signály jsou přivedeny na přípravek a pomocí jumperů se určí jeden ze čtyř datových toku, který se bude měřit. K přístroji PCM-4 se přípravek se připojuje pomocí tří BNC konektorů K2, K3 a K4 (signály RX, TX a FSC).

K programování přípravku slouží konektor K5, na který se připojuje programátor s rozhraním JTAG. Napájení přípravku je zajištěno sítovým adaptérem.

stbus2

Obr. 2 Fotografie přípravku HPCM-4

Měření pomocí přípravku

Testování probíhalo na vývojových deskách SLC-01 a OELC-18, které se používají ve spojení s vanou SB (výrobek firmy Sitronics). Deska SLC-01 zajišťuje konverzi šestnácti analogových signálů na digitální ve formátu ST-BUS a naopak. Deska OELC-18 zajišťuje mj. převod signálů ST-BUS na signál E1 a naopak.

Příklad měřicí pracoviště s přípravkem HPCM-4 je na obr. 3. Přípravek je připojen koaxiálními kabely na měřicí přístroj PCM-4. Do přípravku jsou přivedeny signály ST-BUS z vnitřní sběrnice SB vany přes konektor K1 a na desku SLC-01 je přiveden analogový signál z PCM-4 přes vazební obvod.

stbus3

Obr. 3 Měřicí pracoviště s přípravkem HPCM-4

Svorka označená na přípravku TX je připojena koaxiálním kabelem na svorku přístroje RX a svorka přípravku RX ke svorce přístroje TX. Signál FSC je připojen na svorku Ext. Sync. 8 kHz na zadní části přístroje. Dále musí být propojeny na zadní části přístroje PCM-4 svorky Frame Trigger a Ext. Frame. Po propojení je nutné nastavit na měřicím přístroji příslušné parametry měření v menu General Parameters, viz tab. 1, kde je seznam nastavovaných parametru a jejich číselné zkratky.

stbus4

Tab. 1 Nastavení parametrů PCM-4

Dále si na přípravku zvolíme požadovaný tok ST-BUS a na PCM-4 požadovaný druh měření. Může se měřit Analog – Digital nebo obráceně Digital – Analog. Pokud máme zvolené měření Analog – Digital, je signál z PCM-4 vysílán přes vazební článek na desku SLC-01, kde je převeden na digitální signál ve formátu ST-BUS a přes přípravek je přiveden na svorky PCM-4. Při měření Digital – Analog je tomu naopak. Naměřené hodnoty zvoleného parametru jsou zobrazeny na obrazovce měřicího přístroje.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Havlan, Ph.D., havlan@fel.cvut.cz

Funkční vzorek  vznikl v rámci projektu F0003 výzkumného a vývojového centra Sitronicscentrum (www.sitronicscentrum.cz).

Literatura:

Jindra, R. Měřicí přípravek HPCM-4 Diplomová práce, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky, Praha 2008