Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
17. ročník
Dnešní datum: 13. 12. 2019  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

VDSL/VDSL2

* Hierarchická aktivní přístupová síť s použitím modulace VDMT

Vydáno dne 29. 11. 2008 (4545 přečtení)

Metalické účastnické přípojky VDSL2 lze provozovat při použití modulace VDMT značnými přenosovými rychlostmi, ovšem jen na krátkou vzdálenost. Na větší vzdálenost lze použít hybridní opticko-metalickou síť (FTTC) nebo aktivní plně metalickou síť.

Hierarchical active network with VDMT - abstract

The classical access networks consist of digital subscriber lines (xDSL) on metallic as well as optical lines in FTTx architecture. The VDSL2 line systems with VDMT modulation and line bounding will be used for a data bit rates of hundreds Mbps and distance between active nodes can be measured in hundreds meters. The original all-metallic concept is hierarchic active access network (HAAN).


Zásadním vlivem omezujícím dosažitelnou přenosovou rychlost na metalických vedeních jsou přeslechy, které lze potlačovat při použití modulace VDMT (Vectored Discreete Multitone) - viz článek Vektorová modulace DMT. Přípojky VDSL2 (Very-high-speed Digital Subscriber Line) lze přitom provozovat při rychlostech dle článku Teoreticky dosažitelné přenosové rychlosti u přípojky VDSL2 s potlačováním přeslechů. Pokud je požadována vyšší přenosová rychlost na větší vzdálenost, je možné využít hybridní přístupovou síť, viz např. článek Základy FTTx. Není-li možné či ekonomické realizovat optické sekce přístupové sítě, lze ponechat metalická vedení a využít principu sdružování více vedení pro navýšení přenosové rychlosti a aktivních prvků v síti, které zajistí regeneraci signálu a vícestupňové multiplexování, včetně statistického multiplexu pro redukci přenosové rychlosti směrem k centrálnímu prvku sítě.

Navržená koncepce hierarchické aktivní přístupové sítě řeší značně omezenou překlenutelnou vzdálenost u metalických vedení při požadavku účastnických přenosových rychlostí řádově desítek Mbit/s. Zvýšení dosahu je možné pomocí aktivních prvků umístěných ve struktuře kabelového stromu, podobně jako u hybridní přístupové sítě FTTC (FTTCab) ovšem s tím rozdílem, že aktivní prvek není připojen k centrálnímu prvku provozovatele optickým vláknem, ale svazkem metalických vedení v existujícím místním kabelu na principu tzv. inverzního multiplexu (též zkratka IM či označení Multi-Pair Bonding).

Model hierarchické aktivní přístupové sítě

Pro maximalizaci přenosové rychlosti je vhodné použít potlačování přeslechů ve svazku např. 10 párů (5 čtyřek), což odpovídá jedné podskupině místního kabelu. V traťovém rozváděči, příp. i v síťových rozváděčích je umístěn aktivní prvek (externí jednotka DSLAM) připojená k centrálnímu DSLAM svazkem vedení pro zvýšení celkové přenosové rychlosti. V aktivních síťových prvcích navíc dochází ke sdružování toků od více účastníků a lze uplatnit koncentraci provozu a výhody statistického multiplexu, případně vysílání společného toku více účastníkům (broadcast). Obecně je možno uspořádání hierarchické přístupové sítě zobrazit strukturou na obr. 1. Na účastnický multiplexor DSLAM je připojen svazkem m0 párů externí DSLAM umístěný v mezilehlém rozvaděči. Přenos ve svazku vedení je zajišťován pomocí přípojek VDSL2 s modulací VDMT, tedy s kompenzací přeslechů FEXT uvnitř svazku vedoucí k maximalizaci přenosové rychlosti. Za předpokladu stejných rychlostí přípojek ve svazku R(d0) pracujících na vzdálenosti d0 je přenosová rychlost této sekce R0 = m0 . R(d0), což je rychlost, kterou je připojena externí jednotka DSLAM k centrálnímu multiplexoru DSLAM.

hier_sit

Obr. 1 Obecná struktura hierarchické přístupové sítě

Na externí DSLAM mohou být připojeni přímo účastníci, nebo může následovat další hierarchický stupeň aktivních prvků DSLAM v počtu s1 připojených svazkem m1 párů na vzdálenost d1 rychlostí Rm1 . R(d1). Přitom se využívá koncentrace provozu, takže R0s1.R1. Zavádíme koncentrační činitel K1, takže lze vyjádřit:

hier_vzor1

a obecně pro p stupňů hierarchie:

hier_vzor2

a dále platí:

hier_vzor3

Pro rychlost v místě p lze psát:

hier_vzor4

Výsledná rychlost pro účastníka bude limitována propustností všech sekcí.

Pro telekomunikační aplikace v přístupové síti není praktické vytvářet více než dvě úrovně hierarchie. Koncentrační (agregační) poměr je možné volit v určitém rozmezí v závislosti na typech provozovaných služeb, např. poměr 1:K1, kde K1 je z intervalu 2 až 20 u jednoúrovňové hierarchie, příp. poměr 1:K1:K2, kde K1 je z intervalu 2 až 5 a K2 z intervalu 2 až 8 u dvouúrovňové hierarchie.

Odhadované přenosové rychlosti

Pro odhad dosažitelné přenosové rychlosti budeme uvažovat, že je použito potlačování přeslechů ve svazku 10 párů (5 čtyřek; příp. ve větším svazku, pokud je to účelné), což odpovídá jedné podskupině místního kabelu.

Zaměříme se tedy na přenosovou rychlost dosažitelnou na svazku deseti vedení. Pokud bude použito úplné potlačení přeslechů FEXT, bude působit pouze zbytkový šum pozadí AWGN (uvažována hodnota -130 dBm/Hz) a dostaneme rychlosti ve směru vzestupném a sestupném podle obr. 2 pro kmitočtový plán 997 a podle obr. 3 pro kmitočtový plán 998 znázorněné čárkovaně. Výpočty jsou provedeny pro místní kabel čtyřkové konstrukce s průměrem měděného jádra 0,4 mm.

hier_graf1

Obr. 2 Celkové přenosové rychlosti svazku pro plán 997 s úplnou (čárkovaně) a částečnou (plnou čarou) koordinací VDMT (sestupný směr modře, vzestupný směr červeně)

hier_graf2

Obr. 3 Celkové přenosové rychlosti svazku pro plán 998 s úplnou (čárkovaně) a částečnou (plnou čarou) koordinací VDMT (sestupný směr modře, vzestupný směr červeně)

Podle vzdálenosti externích prvků DSLAM od centrálního účastnického multiplexoru a dále v závislosti na délkách přípojek od posledního aktivního prvku k účastnickým modemům můžeme dospět k různým výsledkům a zejména k široké škále kombinací přenosových rychlostí. Uvedeme si některé příklady scénářů řešení jednoúrovňové aktivní přístupové sítě.

hier_tab1

Tab. 1 Dosažitelné přenosové rychlosti pro různé scénáře hierarchické aktivní přístupové sítě pro kmitočtový plán 997

Nejprve v tab. 1 pro plán 997. Jsou uvažovány tři délky sekcí d0 od centrálního k externímu aktivnímu prvku DSLAM. Pro každý případ dále dvě varianty délky d1 a v posledním sloupci celková délka od centrálního DSLAM k účastnickému modemu d. Výsledná přenosová rychlost pro účastníka bude vždy menší z hodnot R(d1) a R1 pro příslušný směr provozu. Snahou je, aby parametry hierarchické přístupové sítě d0, d1, m0, m1, s1, K1 byly nastaveny tak, aby se rychlosti R(d1) a R1 příliš nelišily.

V praxi je nutné vycházet ze skutečné situace v síti, protože zejména vzdálenost d0 bude určena polohou traťového či síťového rozváděče. Vzdálenosti d1 pak budou nabývat různých hodnot pro různě vzdálené účastníky v intervalu, který bude omezen minimálními přípustnými hodnotami přenosových rychlostí pro požadovanou službu. Dosah je možno prodloužit sdružením více vedení i na poslední sekci k účastnickému modemu (poslední řádek tabulky). Obdobná tabulka je připojena i pro plán 998 (tab. 2).

hier_tab2

Tab. 2 Dosažitelné přenosové rychlosti pro různé scénáře hierarchické aktivní přístupové sítě pro kmitočtový plán 998

Volba plánu 997 či 998 záleží na převažujících typech služeb. Pro stejné přenosové rychlosti v obou směrech je vhodnější kmitočtový plán 997. Charakter služeb v přístupové síti pro převažující segment domácností hovoří spíše pro vyšší přenosovou rychlost ve směru k účastníkovi a tedy pro kmitočtový plán 998. Jeho použití v hierarchické jednoúrovňové přístupové síti umožní dosáhnout přenosových rychlostí přibližně 50/15 Mbit/s do vzdálenosti 1,4 km. Při dvouúrovňové hierarchii by se dosažitelná vzdálenost prodloužila na cca 2 km. Pro symetrický přenos zejména pro podnikatelské subjekty s nižšími požadavky na přenosovou rychlost je vedle toho k dispozici přípojka SHDSL, u jejíž rozšířené verze za použití sdružování vedení lze dosáhnout rychlostí přes 10 Mbit/s na vzdálenost až několika km. Spektrálně jsou přípojky VDSL2 a SHDSL velice dobře slučitelné.

Závěr

Koncepce hierarchické aktivní přístupové sítě je originálním přínosem autora k řešení značně omezené překlenutelné vzdálenosti u metalických vedení při požadavku účastnických přenosových rychlostí řádově desítek Mbit/s. Zvýšení dosahu je možné pomocí aktivních prvků umístěných ve struktuře kabelového stromu, podobně jako u hybridní přístupové sítě FTTC (FTTCab) ovšem s tím rozdílem, že aktivní prvek není připojen k centrálnímu prvku provozovatele optickým vláknem, ale svazkem metalických vedení v existujícím místním kabelu na principu tzv. inverzního multiplexu (Multi-Pair Bonding).

Pro maximalizaci přenosové rychlosti je vhodné použít potlačování přeslechů ve svazku vedení. V traťovém rozváděči, příp. i v síťových rozváděčích je umístěn aktivní prvek (externí jednotka DSLAM) připojená k centrálnímu DSLAM svazkem vedení pro zvýšení přenosové rychlosti. V aktivních síťových prvcích navíc dochází ke sdružování toků od více účastníků a lze uplatnit koncentraci provozu.

Tento příspěvek vznikl za podpory grantového projektu GACR 102/07/1503.

Odkazy

[1] Šimák, B. – Vodrážka, J. – Svoboda, J.: Digitální účastnické přípojky xDSL, 1. díl, Metody přenosu, popis přípojek HDSL, SHDSL, ADSL, VDSL. Sdělovací technika, Praha 2005.
[2] Vodrážka, J. – Šimák, B.: Digitální účastnické přípojky xDSL, 2. díl, Vlastnosti přenosového prostředí a jejich měření. Sdělovací technika, Praha 2008.
[3] Brady, M. H. – Cioffi, J. M.: TheWorst-Case Interference in DSL Systems Employing Dynamic Spektrum Management. Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Applied Signal Processing. Volume 2006, Article ID 78524, p. 1–11.
[4] Cendrillon, R. – Ginis, G. – Bogaert, E. – Moonen, M.: A Near-Optimal Linear Crosstalk Canceler for VDSL. Submitted to IEEE Transactions on Signal Processing 2004. on-line (10.11.2006) http://eprint.uq.edu.au/archive/00001831 /01/linear_canc.pdfAutor:        J. Vodrážka
Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, FEL

Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.