Výsledky výzkumu a další informace nejen
z oblasti přístupových telekomunikačních sítí.
Access server ISSN 1214-9675
Server vznikl za podpory Grantové agentury ČR.
17. ročník
Dnešní datum: 21. 08. 2019  Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy  

Doporučujeme
Knihu o FTTx

Matlab server - on-line výpočty a simulace

E-learning - on-line kurzy

Kontakt
KTT FEL ČVUT
Napište nám

Redakční rada - pokyny pro autory a recenzenty

Copyright

Bezpečnost

* Zabezpečení webových aplikací I. - klientské skriptovací jazyky

Vydáno dne 15. 08. 2007 (19293 přečtení)

Zabezpečení webových aplikací je jednou z nejdůležitějších položek jejich vývoje. Článek analyzuje možnost napadení aplikace prostřednictvím klientských skriptovacích jazyků a řeší možná zabezpečení v prostředích PHP a ASP.NET.


Security of web applications I. - client script languages
Abstract
Security of web applications is one of the most important aspects of their development. This paper analyzes possibility of attack to application with use of client script languages and shows possible way of security in PHP and ASP.NET environments.


Úvod

Otázka zabezpečení webových aplikací je bezesporu nezanedbatelnou položkou, které musí být při vývoji zejména programové a kontrolní části webu věnován dostatečný prostor. Stále totiž existují principielně jednoduché metody, jak narušit aplikační bezpečnost, a ve většině případů k tomu stačí přístup na úrovni běžného uživatele webu. Problém je však často (zejména začínajícími vývojáři) ignorován, což útočníkům značně zjednodušuje situaci. Tato část článku se zabývá zneužitím klientských skriptovacích jazyků a napodobováním existujícího rozhraní pro získání přístupu k citlivým údajům. Popisuje také možnou obranu, zejména v prostředí PHP, které je vůči těmto útokům daleko náchylnější.

Cíle útoků

Cílem útoků vedených za účelem získání citlivých dat je ve většině případů session ID. Systém sessions (relací) je jednou z cest, jak kontrolovat pohyb uživatele na webu (neboť protokol http je standardně bezstavový). Princip sessions je jednoduchý [1] – každý přistoupivší uživatel obdrží jednoznačný identifikátor, tzv. session ID (SID). Každá session může na serveru adresovat téměř neomezený prostor vlastních proměnných, je tedy možné jednoduše ukládat na serveru stavové informace. Jediným přístupovým údajem k těmto informacím je SID. Manipulace se SID je tedy pochopitelně základem většiny útoků.

Session ID se totiž musí uložit nejen na serveru, pamatovat si ji musí i prohlížeč (klient). Ukládání tohoto parametru se provádí buď pomocí systému cookies, nebo (nejsou-li cookies k dispozici) pomocí URL – což je ale z bezpečnostního hlediska velmi nešťastné řešení, neboť jde o profilovaný a vysoce používaný parametr, který se může ukládat na více místech (historie prohlížeče, cache, statistiky, HTTP hlavička apod.). Útočníkovi pak stačí dostat se k takové informaci - k tomu slouží také např. metody spojené s přesvědčováním neznalého uživatele (klamavé reklamy apod.). Jednou z procedur, která může bránit získání informací pomocí SID, je její životnost, která se definuje podobně jako u cookies a po uplynutí dané doby ukončuje platnost session. Tím se dá do jisté míry zabránit zpracování získaných informací vypršením určité lhůty (pokud tedy není automatizované - potom doba zpracování není klíčový aspekt).

Velmi specifickým cílem je poškozování systému; v první řadě je třeba rozlišit, zda byl útok cílený nebo vznikl nevědomostí (omylem) uživatele a chybou aplikace. Cílené útoky většinou spočívají ve vkládání nebezpečných klientských skriptů, které spustí nějakou operaci. Ta může být relativně nedestruktivního charakteru (úpravy vzhledu, poškození za účelem chybné validace kódu), nebo vyloženě destruktivní (smazání dat, nevratné poškození aplikace).

Typy útoků, XSS

Pro útoky, které jsou založeny na vložení nebezpečného skriptu do obsahu webové stránky se používá termín Cross Site Scripting (XSS). Spočívají v záměrném vložení nebezpečného kódu (který je napsán v klientském skriptovacím jazyku – např. Javascript, JScript, VBScript) do „bezpečného“ obsahu webové stránky. Tyto techniky často spoléhají i na sociální inženýrství (protože k úspěšně provedenému útoku je třeba vykonat skript v prohlížeči napadeného uživatele, a někdy je proto nutné donutit jej ke spolupráci). Rozeznáváme v základě tři typy těchto útoků: okamžitý, perzistentní a lokální.

Okamžitý útok

Okamžitý útok (v originále non-persistent nebo reflected) je založen na okamžitém zobrazení (vykonání) nebezpečného skriptu. V praxi jde o webové aplikace, které zobrazí výsledek okamžitě na základě požadavku, tento však není dále uložen. Na první pohled nejde o podstatný problém, neboť nebezpečný kód zpracuje ve většině případů jen webový prohlížeč útočníka. Pokud však webová aplikace využívá parametry z URL (což s největší pravděpodobností dělá), může útočník přesvědčit existujícího uživatele, aby kliknul na odkaz s vloženou nebezpečnou skriptovací konstrukcí, která následně může ukrást údaje, uložené v prohlížeči uživatele. Interní logika prohlížeče toto nebere jako prohřešek, protože skript, který byl vykonán, náleží webové aplikaci a tato má právo k přístupu k těmto informacím.

Obětí okamžitých útoků se nejčastěji stávají vyhledávací služby (což vyplývá z jejich principu). V prosinci 2005 se objevuje bezpečnostní díra na systému google.com, která je zdokumentována např. v [2]. Podstrčení škodlivého kódu spočívalo v obcházení zabezpečovacího mechanismu systému použitím nestandardního kódování (konkrétně utf-7) v URL.

Perzistentní útok

Daleko nebezpečnější je tzv. perzistentní útok (popisován termíny persistent, stored). Ten využívá možnosti běžného uživatele vkládat vlastní obsah na web (diskusní fóra, komentáře atp.). Útok potom může těžit z faktu, že špatně zabezpečená aplikace vkládaná data nijak nekontroluje. Potom stačí vložit běžný HTML kód se skriptem, který provádí nebezpečné operace. Ten bude opět posouzen prohlížečem jako bezpečný (neboť náleží webové aplikaci). Rozsah poškození může být daleko větší než u předchozího typu útoku, protože se může týkat všech uživatelů, kteří si danou informaci zobrazí ve svém prohlížeči. Jde o velmi nebezpečný typ útoku, proti kterému by měla vždy existovat alespoň základní ochrana. Typický příklad perzistentního útoku je popsán na obr.1.

safeweb_01

Obr. 1 Typický příklad perzistentního útoku

Jeden z vůbec nejznámnějších útoků typu XSS byl proveden v říjnu 2001 na webové službě hotmail, provozované společností Microsoft. Marc Slemko [4] popsal možnost získání vitálně důležitých dat (session cookies a s nimi související přístup na službu .NET Passport) pomocí jednoduchého emailu obsahujícího schovaný klientský skript. Tento nebyl systémem odfiltrován a nic tedy nebránilo jeho spuštění. Velmi záhy se objevilo mnoho dalších útoků na různé webově orientované emailové služby na celém Internetu, na českém webu se tato situace dotýkala především služby email.cz. Jde o typický příklad perzistentního útoku.

Lokální útok

Poslední typ útoku byl popsán relativně nedávno. Bývá v originále často označován jako DOM-based nebo local. V podstatě je velmi podobný charakteristikám okamžitého útoku, ale ke zpracování nebezpečného kódu se zneužije existujícího klientského skriptu. Hlavní nebezpečí (ze kterého také plyne název útoku) spočívá v lokálních webových aplikacích, protože nejrozšířenější z prohlížečů, Internet Explorer, považuje javascripty spouštěné v lokální zóně za bezpečné a uděluje jim podle toho určitá pravidla pískoviště (sandbox - označení prostoru proměnných, funkcí a možností, která má v dané situaci klientský skript k dispozici). Lokální skripty mají např. možnost přistupovat k souborům na lokálních discích. Z toho plynou evidentní nebezpečí (např. odesílání soukromých dat třetí straně).

Tento typ útoku byl úspěšně použit např. v softwaru Bugzilla, což je typický případ webové aplikace, běžící na lokálním prostředí. V této aplikaci byl javascript použit k vypsání současné URL, pomocí DOM objektu document.location, bez jakékoliv kontroly či filtrování. Toho bylo brzy zneužito ke vložení nebezpečného kódu přímo do webové stránky, a zejména v Internet Exploreru tato chyba mohla mít dalekosáhlé následky [3].

Zabezpečení proti XSS

Nejdůležitějším zabezpečením je nepropouštět do veřejných částí webu vůbec žádné skriptovací konstrukce. Protože jazyk HTML je schopný zpracovávat kód klientských skriptů i jako reakci na události jednotlivých značek (např. onchange, onclick) nebo může měnit vzhled prvku z hlediska kaskádových stylů (parametr style), jedno z nejlepších řešení je překódovat HTML ohraničovací značky < a > jako entity. Tímto způsobem docílíme zobrazení zdrojového kódu přímo v textu, aniž by ho prohlížeč chápal jako značky.

Řešení má pochopitelně svoje nevýhody. Někdy se můžeme dostat do situace, kdy je pro nás žádoucí povolit uživatelům vkládat alespoň nějaké HTML značky (např. obrázky). Pak je nutné toto ošetřit např. pomocí regulárních výrazů a úplně odstranit některé parametry značek. Úplně nejlepším řešením je použít vlastní systém značek, které převedeme v poslední etapě zobrazení na patřičné HTML tagy. Takovým systémem je např. BBCodes (Bulletin Board Code), velmi známé zejména z diskuzních fór – implementuje je např. systém phpBB [8] a mnohé další.

V PHP využijeme při ošetřování funkci htmlspecialchars(), která převede všechny HTML značky a speciální znaky na entity. Mírnou nevýhodou této funkce je, že navýší objem výsledného přenášeného textu. Výhodou je téměř absolutní bezpečnost – veškerý kód se zobrazí jako součást textu. Druhou možností je použít ořezávací funkci strip_tags() – ta odstraní veškeré HTML značky. Nepřevádí však entity, což např. u znaku & (ampérsand), vyskytuje-li se volně v textu, způsobí znevalidnění celé stránky – z čehož mohou plynout problémy (např. při použití striktního formátu XHTML). htmlspecialchars() doporučujeme používat všude tam, kde očekáváme neformátovaný text (příp. text formátovaný jinak, než pomocí HTML).

Nejjednodušší způsob jak předejít tomuto útoku v ASP.NET je nastavit vlastnost ValidateRequest v počáteční značce stránky na hodnotu true:

<%@ Page ValidateRequest="true" %>

V tomto případě jsou všechny data z potenciálně nebezpečných vstupů (formuláře, URL apod.) automaticky kontrolovány. V případě podezření, že vstupy mohou obsahovat nebezpečná data jste přesměrováni na stránku upozorňující na tuto možnost. Hodnota této vlastnosti je standardně nastavena hodnotu true, tzn. pokud počáteční tag tuto vlastnost neobsahuje je její hodnota true.

Další možností ochrany ASP.NET stránek proti tomuto útoku je použití funkce HtmlEncode(string s). Tato funkce se nachází v prostoru jmen Server a má stejnou funkci jako funkce htmlspecialchars() v jazyce PHP. Tuto funkce by se měla používat především v případech, kdy je vlastnost stránky ValidateRequest z nějakého důvodu nastavena na hodnotu false [7].

Zneužití oprávněného požadavku

Další útok, typově velmi podobný XSS útokům, se týká zneužití oprávněných požadavků registrovaných uživatelů na určitý systém. V originále bývá označován jako cross-site request forgery (CSRF) [5], kde ze slova forgery (padělání) je zřejmý princip tohoto útoku. Cílem útočníka je donutit registrovaného uživatele, který je zalogován do určitého systému, k vykonání požadavku, který je v danou chvíli z pohledu vztahu uživatel-systém oprávněný. Podobnost s XSS souvisí ve způsobu, jak získat pro náš útok důvěru uživatele (což může být skutečně realizováno útokem na podstatě XSS) a pomocí klientského skriptu je většinou realizován i samotný útok - nejčastěji automatickým odesláním skrytého formuláře. Při samotném útoku se nikde nepřenáší důvěrné informace, neboť vykonavatelem operace je v tuto chvíli pouze oprávněný uživatel. Protože velmi často zneužíváme aktivní session, bývá tento útok také nazýván session riding.

Ochranou proti CSRF útokům je důkladné zabezpečení vstupních bodů u důležitých operací. Typickým řešením je systém tokenizace, který je založen na generování jednorázových přístupových hesel (tzv. token). Při vykonání požadavku se ověří, zda odeslaný token je identický s očekávaným, operace se vykoná a token se zničí, aby nemohl být použit znovu.

Méně spolehlivou cestou je kontrolovat, zda referer (součást HTTP hlavičky, která udává adresu stránky, ze které uživatel HTTP požadavek vyslal) náleží naší aplikaci. Protože některé firewally tuto vlastnost blokují a mažou, je to nespolehlivá cesta, nehledě na fakt, že ne každý požadavek musí nutně pocházet z nějaké předcházející stránky.

Poslední ochranou je dodatečná autentizace požadavkou, nejlépe mimo webové prostředí. K tomu slouží (zejména u platebních systémů) externí nástroje jako autorizační kalkulátor (generující náhodný kód na základě předem dohodnutých pravidel) nebo autorizační SMS. Typický průběh útoku CSRF popisuje obr.2.

safeweb_02

Obr. 2 Průběh útoku formou padělání požadavku

V jazyce PHP ani v ASP.NET neexistují konkrétní metody ochrany proti tomuto útoku; ta spočívá ve využití výše zmíněných principů. Žádný citlivý formulář by neměl být náchylný k padělání - zejména pokud pracujeme s platebními systémy nebo důležitými osobními údaji.

Závěrem

Útoky využívající klientských skriptovacích jazyků představují dnes jedno z největších rizik moderních webových aplikací. Jedině správnou ochranou vstupních bodů naší aplikace můžeme dosáhnout požadované úrovně zabezpečení proti nim. Špatnou cestou je spoléhat na bezpečnostní parametry webového prohlížeče (klienta); velmi častým zdrojem problémů jsou totiž bezpečnostní díry v těchto aplikacích (z nichž na některé bylo upozorněno i v článku).

Literatura

[1] Castagnetto J., Schumann S. a kol.: Professional PHP Programming, Wrox Press 2000.
[2] Amit, Y.: XSS vulnerabilities in Google.com, Watchfire Corporation 2005, online, dostupné z: http://www.cryptonomicon.net/msh/2005_12_01_mhamrick_archive.html
[3] Gervase, M.: XSS vulnerability in internal error messages, výpis z Bugzilla.org 1.12.2004, online, dostupné z: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=272620
[4] Slemko, M.: Microsoft Passport to Trouble, 5.11.2001, online, dostupné z: http://www.znep.com/~marcs/passport/
[5] Kolšek, M.: Session Fixation Vulnerability in Web-based Applications, ACROS d.o.o. 2002

Další zdroje
[6] Jakub Vrána - PHP triky (webová stránka), dostupné z: http://php.vrana.cz/
[7] How To: Prevent Cross-Site Scripting in ASP.NET (webová stránka), dostupné z: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms998274.aspx
[8] phpBB official page (webová stránka), dostupné z: http://www.phpbb.com/Autor:        J. Malý, J. Kacálek
Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně

Informační e-mail Vytisknout článek
Projekty a aktuality
01.03.2012: PROJEKT
Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace TA02011015

01.01.2012: PROJEKT
Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách VG20122014095

09.10.2010: PROJEKT
Výzkum a vývoj datového modulu 10 Gbit/s pro optické a mikrovlnné bezdrátové spoje, FR-TI2/621

09.01.2010: PROJEKT
Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu, FP7-ICT-2009-4 248891

09.11.2008: PROJEKT
Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením, FI-IM5/202

20.06.2008: Schválení
Radou pro výzkum a vývoj jako recenzovaný časopis

01.04.2007: PROJEKT
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí, GA102/07/1503

01.07.2006: Doplnění sekce pro registrované

12.04.2005: Zavedeno recenzování článků

30.03.2005: Výzkumný záměr
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014

29.11.2004: Přiděleno ISSN

04.11.2004: Spuštění nové podoby Access serveru

18.10.2004: PROJEKT
Optimalizace přenosu dat rychlostí 10 Gbit/s, GA102/04/0773

04.09.2004: PROJEKT
Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě, NPV 1ET300750402

04.06.2004: PROJEKT
Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GA102/03/0434

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

NAVRCHOLU.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.